Definities en Protocollen

De NOM oplagepublicaties zijn gebaseerd op een voortschrijdende jaargemiddelde van publisher statements. Uitgevers rapporteren gemiddelde kwartaalcijfers en NOM controleert deze cijfers en publiceert 4 keer per jaar een voortschrijdend gewogen jaargemiddelde. Deze gegevens worden gepubliceerd in het online NOM dashboard

Handleidingen en definities oplageregistratie 2017
De definitieset 2017 zijn aangepast op basis van de nieuwe oplagecategorieën. U kunt de algemene voorwaarden en definitiesets hieronder downloaden.

Algemene voorwaarden NOM oplagecertificering 2017

NOM definities dagbladen oplagecijfers 2017

NOM definities magazines oplagecijfers 2017

NOM definities vaktijdschriften oplagecijfers 2017

Controleprototcol en specifieke werkprogramma's dagbladen, magazines en vaktijdschriften voor de accountantscontrole

Controleprotocol algemeen 2015
Werkprogramma dagbladen
Werkprogramma magazines
Werkprogramma vaktijdschriften

In overleg met NBA is een accountantsprotocol opgesteld. In het protocol en de specifieke werkprogramma's zijn aanwijzingen en aandachtspunten opgenomen voor de accountant die betrokken is bij de controle van de oplageverantwoording en/of de accountantscontrole bij de 1e aanmelding van een printtitel.