GDPR klein

Privacy verklaring NOM

Deze privacyverklaring is aangepast op 07-02-2022.

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe NOM daarmee omgaat. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Gebruik van persoonsgegevens
Voor onze dienstverlening verwerkt NOM persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon) zoals bijvoorbeeld: - naam, (bedrijfs)adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, functie Wij zullen alleen de voor onze dienstverlening noodzakelijke gegevens verwerken. Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn de gevraagde data/diensten te leveren. Wanneer u gegevens aan ons verstrekt van derden (uw collega, eindverantwoordelijke/directie etc.) gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door NOM en verwijst naar deze privacy verklaring.

NOM verwerkt de gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder:

 • het leveren van de door u gevraagde oplage-, bereikscijfers en diensten
 • advisering op het gebied van de oplagerapportage en de bereiksmeting
 • interne rapportage, statistische analyse, het op de markt brengen van producten en diensten van NOM en verbetering van producten en diensten
 • financiële administratie en debiteurenbeleid
 • onderzoek naar klanttevredenheid
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • het aanbieden van andere datasets en producten op het gebied van mediaonderzoeken die voor u interessant kunnen zijn.

De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals (web)applicaties voor relatiebeheer (CRM), mailservers en cloud computing. Door middel van die systemen hebben de betrokken NOM-medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor NOM de gegevens verwerkt.

NOM baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

Uitvoeren van een overeenkomst
In het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Gerechtvaardigd belang
Het verzamelen en gebruik van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan gelegitimeerde belangen, bijvoorbeeld het aanbieden van producten die voor u interessant kunnen zijn of het doen van marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Wanneer wij op deze basis gegevens van u verwerken, zullen wij zorgdragen voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacy wetgeving aan u gegeven rechten en vrijheden.

Toestemming
Wij verwerken gegevens op basis van toestemming in het geval wij geen overeenkomst hebben met u of uw organisatie. U bent altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan onze dienstverlening.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kan NOM derde partijen inschakelen. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan:

 • Partijen in geval van outsourcing van onze financiële administratie. Deze werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van NOM worden uitgevoerd, conform onze beveiligingsstandaarden en op onze instructies.
 • Samenwerkende partijen (zoals SKO, NLO, VINEX, DMS) in het kader van mailings van resultaten over gezamenlijke projecten (zoals bijv. NMO, Media Standaard Survey, Media:tijd etc.).


Geen verwerking buiten de EU
Bij de bedrijfsprocessen van NOM worden er geen persoonsgegevens doorgezonden naar, gebruikt, opgeslagen en/of anderszins verwerkt in andere landen dan het land waar de informatie is verkregen.

Beveiligingsniveau
Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. NOM neemt passende beveiligingsmaatregelen (o.a. SSL certificaat) teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft NOM een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan.

Automatische gegevensverzameling
NOM kan tijdens uw bezoek aan de NOM-website of het gebruik van de online analysetool NOM Dashboard ook informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website of dashboard bezoekt. In deze bestanden wordt informatie over uw website/dashboard-bezoek bijgehouden en geanalyseerd om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. NOM biedt de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen. Dat kan betekenen dat het niet mogelijk zal zijn voor NOM om de dienstverlening (volledig) te leveren. Lees hier meer over ons gebruik van cookies.

Websites van derden
Via de website van NOM kunt u door navigeren naar andere websites van partners, media brancheorganisaties en vakverenigingen. Deze websites worden niet door NOM beheerd en gecontroleerd en NOM is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacy beleid of de inhoud van deze externe websites.

Gegevens van minderjarigen
Onze website en dashboard richten zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.  

Juistheid van de gegevens
Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de bij ons bekende gegevens. U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

Rechten betrokkenen
U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken:

 • recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door NOM.
 • recht om gegevens te corrigeren en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is.
 • recht van verzet tegen het gebruik van gegevens. U kunt een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
 • recht op verdere verwerking van uw persoonsgegevens.
 • recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere partij. Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren. Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met NOM via een e-mail aan nom@nommedia.nl. NOM bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Na afloop van de overeenkomst of in geval van intrekken van de toestemming door betrokkene zal NOM de gegevens verwijderen of op andere wijze de identificeerbaarheid onmogelijk maken.

Wij behouden ons het recht voor om smadelijke, lasterlijke en onrechtmatige berichten op internet en social media, evenals spam, te verwijderen. Wanneer u besluit te reageren op onze content via social media, dan kunnen wij onderzoek doen naar de afzender. Indien wij in voorkomende gevallen aangifte zouden willen doen, kunnen wij ook voor dat doel onderzoek doen naar de afzender.

Contactgegevens:
Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen hebt over onze privacyverklaring, stuurt u deze dan aan nom@nommedia.nl.

NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia)
Postbus 22032 
1100 CA Amsterdam ZO
Tel: 020-8204434
KvK: 34163520

U kunt contact opnemen met:
Wouter Hulst (FG)

Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door NOM, horen wij dat graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is geen overeenkomst en NOM heeft het recht om deze privacyverklaring te actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u op verschillende manieren informeren over wijzigingen, onder andere door de herziene privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt. U dient deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop NOM met uw persoonsgegevens omgaat.

© 2024 Nationaal Media Onderzoek